Regulamin przewozu 

dotyczy przewozu osób na trasach międzynarodowych Polska - Holandia - Polska i Polska - Niemcy - Polska


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy.
2. Użyte w Regulaminie określenia:

 • M2Tour – firma M2Tour Wojtanowski Słowiński Sp. J.  z siedzibą ul. Kokoszycka 157, 44-313 Wodzisław Śląski, NIP 647-258-57-61,
 • Przewoźnik – firma M2Tour wykonująca przewóz Pasażerów, zwana dalej "Przewoźnikiem" lub "M2Tour",
 • Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu firmy M2Tour na podstawie uiszczonej kwoty za przejazd,
 • Bagaż – bagaż główny umieszczany w luku bagażowym oraz bagaż podręczny.
PRZEWOŹNIK
1. M2Tour zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu z wyznaczonego przez niego miejsca do miejsca docelowego.
2. M2Tour zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w wyznaczonym czasie. 
3. M2Tour nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych takich jak np. zamknięcie granic, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, ani wynikające z nich dalsze skutki.
4. M2Tour zastrzega sobie prawo do przejazdu pojazdem zastępczym lub z wykorzystaniem podwykonawców.
5. W sytuacjach wyjątkowych M2Tour może zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
6. M2Tour jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
 • nie przestrzega warunków przejazdu i niniejszego Regulaminu,
 • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 • zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów i obsługi pojazdu,
 • zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów oraz swoim zachowaniem może wpłynąć na stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym,
 • nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy, przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.
7. M2Tour nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.

PASAŻER
1. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.
2. Pasażer powinien przybyć pod wskazany adres 10 minut przed ustaloną godziną wyjazdu.
3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
 • stosowania się do poleceń załogi pojazdu,
 • podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju z którego ma zostać odebrany i do którego ma zostać 
  przywieziony,
 • zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe,
 • opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko, telefon i adres zamieszkania.
4. Pasażer odpowiada na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego za szkody wyrządzone Przewoźnikowi, pasażerom, czy zniszczenie pojazdu. Pasażer, który w sposób umyślny, lub wskutek zaniedbania powoduje uszkodzenie, lub zanieczyszczenie pojazdu jest zobowiązany do zapłaty na rzecz M2Tour kwoty stanowiącej równowartość kosztów, jakie musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.
5. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
7. W trakcie przerw w podróży, Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego czasu zakończenia przerwy i nie powodować opóźnienia przejazdu.
8. M2Tour oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe.
10. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

BAGAŻ
1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu jednej sztuki bagażu głównego umieszczanego w luku bagażowym i bagażu podręcznego.
2. Bagaż podręczny to bagaż o wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem. Ponadto, bagaż ten nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
3. M2Tour ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
4. M2Tour informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu przewozu, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.
5. M2Tour nie ponosi odpowiedzialności za bagaż znajdujący się w luku bagażowym oraz za bagaż podręczny.
6. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez Pasażera.
7. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych.
8. Ustala się, iż za przewożony bagaż główny, podręczny oraz za rzeczy osobiste, całkowitą odpowiedzialność ponosi Pasażer.
9. M2Tour zastrzega sobie prawo do odmowy zabrania nadbagażu w przypadku zbyt dużej jego wagi lub braku miejsca w luku bagażowym.
10. M2Tour nie dopuszcza przewozu jakichkolwiek zwierząt.

UMOWA PRZEWOZU
1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie zaksięgowania opłaty za przewóz lub otrzymania gotówki w miejscu odbioru Pasażera.
2. W przypadku płatności elektronicznej Pasażer zobowiązany jest do okazania załodze pojazdu otrzymanego potwierdzenia (w formie papierowej lub elektronicznej).
3. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży na podane konto bankowe lub bezpośrednio u kierowcy.
4. W momencie uiszczenia opłaty, Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.
5. Rezerwacji miejsc dokonuje się bez przydziału określonego miejsca. Pasażer zajmuje miejsce wskazane mu przez załogę.
6. M2Tour może wystawić fakturę VAT Pasażerom będącym przedsiębiorcami. W przypadku Pasażerów niebędących przedsiębiorcami wystawiana jest faktura imienna. Powyższe dokumenty wysyłane są drogą elektroniczną. Informacje o chęci otrzymania faktury VAT, Pasażer powinien przekazać w momencie rezerwacji miejsca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie poniższe dokumenty:

ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).